Genel18 Ekim 2021

Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

09.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ Atık Ön İşleme ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

09.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ Atık Ön İşleme ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yayımlanan yönetmeliği kısaca özetleyecek olursak;

2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan atık listesindeki atıkları işleyen ve faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta düzenlenmeyen tesisler olarak 6 gruba ayrılmıştır.

  1. Toplama ayırma tesisleri,
  2. Diğer ön işlem yapan tesisler,
  3. Hurda metal işleme tesisleri,
  4. Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren tesisler,
  5. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri,
  6. Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri
  • Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin belgesi kapsamında faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan tesisler, mevcut izin sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edecek ve belge geçerlilik süresi sonunda izin belgeleri iptal olup yenilenmeyecektir.
  • Bu yönetmelikle farklı olarak gelen en önemli unsur ise tüm atık ön işlem ve geri kazanım işlemlerinin çevre lisansına tabi olmasıdır.
  • Lisansa tabi atık işleme tesisleri bakanlığın çevrim içi sistemi üzerinden çevre mühendisi/çevre danışmanlık firması aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler.
  • Atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin ilgili idarelerden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaması durumunda Çevre İzin ve Lisans Belgesi alamayacaklardır.
  • Ayrıca bu yönetmelik kapsamında Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi ve yine detayları bakanlıkça belirlenecek banka teminatı gerekli olacaktır.
  • Tüm bu atık işleme tesislerinde kantar, veri kayıt sistemi ve uzaktan erişim imkânı sağlayan kamera kayıt sistemi bulunması zorunludur.
  • Faaliyet konusuna ve tesise kabul edilen atıklara uygulanacak işlemlere göre ayırma, tasnif etme, kırma/parçalama, sıkıştırma, eleme ekipmanları ve benzeri fiziksel işlemlerin yapıldığı üniteler ve ekipmanlar bulundurulması gerekmektedir.
  • Atık kabul biriminin meteorolojik olaylara karşı üzeri ve yönetmeliğin 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde en az üç tarafı yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde kapatılması ve atık kabul alanlarında atıkların her yönden sızdırmazlığı sağlanmış olması gerekmektedir.
  • Ayrıca tesislerde atık stok sahası ve ürün stok sahası belirlenmiş olacaktır.
  • Sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesisleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanlarında kurulu bulunan toplama ayırma tesisleri 1000 m2den düşük olabilmektedir.
  • Bunun dışında EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen atıkları kabul eden toplama ayırma tesislerinde platformlu ayırma bandı, hareketli konteynerlar veya pres hattını besleyen atık bölmeleri zorunludur.

Alan ve kapasiteye bağlı olarak üç farklı tipte;

1. Tip Toplama Ayırma Tesisi: Toplam alanı en az 3.000 m2 olan ve en az 2000 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olarak,

2. Tip Toplama Ayırma Tesisi: Toplam alanı en az 2.000 m2 olan ve en az 600 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olarak,

3. Tip Toplama Ayırma Tesisi: Toplam alanı en az 1.000 m2 olan ve en az 100 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olarak, kurulabilir.